Vandreture for alle

Frederikshavn

Velkommen Info Kalender Galleri Kontakt

Referat af generalforsamling i Fodslaw, Frederikshavn

Tirsdag den 28. februar 2023 i Ungdomsborgen

med deltagelse af 66 medlemmer, heraf 4 fra bestyrelsen.

DAGSORDEN

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning for 2022

4. Regnskab for perioden 2020

5. Evaluering af forsøget med nyt starttidspunkt for motionsture

lørdag formiddag kl 09.30

6. Motionsturenes mødetidspunkt fremover

7. Indkomne forslag

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Poul Budde Olesen, ønsker ikke genvalg

Margrethe Walther, villig til genvalg

Jytte Dannesboe, villig til genvalg

Vakant, vælges for 1 år

9. Valg af 2 suppleanter

Jette Pedersen, ønsker ikke genvalg

Leiv Mejling, villig til genvalg

10. Valg af 2 bilagskontrollanter

Helle Kleis, villig til genvalg

Eva Birk Thygesen, villig til genvalg

11. Valg af bilagskontrollantsuppleant

Gunnar Jørgensen, villig til genvalg

12. Valg af fanebærer og fanevagt

13. Eventuelt

Ad 1

Poul byder velkommen til den 34. generalforsamling og foreslår at vi synger:

”Jeg vil aldrig blive gammel” fra sanghæftet.

Ad 2

Bestyrelsen foreslår Hans Henrik Jensen, som takker for valget og

konstaterer at generalforsamlingen, jævnfør vedtægterne, er lovlig

indvarslet.

Som stemmetællere vælges Axel og Jette.

Ad 3

Beretningen gives normalt af klubbens formand, men som bekendt har

klubben været uden formand de seneste år, så Poul fremlægger

bestyrelsens beretning.

Året er efter vores mening forløbet glat, og har været uden de helt store

udfordringer såsom Corona, men først på året måtte Bjarne trække sig fra

sin bestyrelsespost og bestyrelsen blev hermed reduceret til 4 personer,

som har samarbejdet rigtig godt,

Derefter beretter Poul om diverse arrangementer der er blevet afholdt i

2022.

Antallet af medlemmer er faldet en anelse fra 268 til 243, men vi er

fortsat en stor klub.

Antal af medlemmer på seniorture var 2.544 og på træningsturene 1032.

En særlig tak til Erik, som efter mange år har ønsket at stoppe som fast

turleder på seniorturene. Erik har dog lovet at arrangere tur til Egholm og

Lønstrup.

Også en stor tak til Maja som, selvom hun ikke længere er i bestyrelsen,

laver de fine programsider vi finder på nettet.

Sluttelig retter Poul en stor tak til alle ildsjæle og flittige hjælpere, som

får tingene til at virke.

Henning spørger om grunden til at en suppleant ikke er trådt ind i

bestyrelsen efter Bjarne. Poul siger at bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter arbejder på lige fod, og der har ikke været situationer, hvor

der skulle foretages afstemning.

Da der ikke er kommentarer eller yderligere spørgsmål til beretningen

godkendes Pouls beretning med applaus.

Ad 4

Jytte gennemgår resultatet for kaffesalg og souvenir.

Derefter gennemgår hun det omdelte regnskabet punkt for punkt og ender

ud i et samlet aktiv på kr.: 110.805,66.

Da der ikke er nogen kommentarer til regnskaberne godkendes disse med

applaus.

Ad 5 og 6

Der snakkes frem og tilbage om tidspunkt for motionsture lørdag og det

ender ud i punktet:

Ad 7

som er indkomne forslag, der alle omhandler motionsturene:

1) Ib Clausen: Lørdagsturene i vinterhalvåret gennemføres og med

kaffe og hjemmebag som i de gode gamle dage. Torsdagsturene i

sommerhalvåret gennemføres som sædvanligt.

2) Birgit Madsen: Forslag til mødetidspunkt for motionsture om

lørdagen: Ulige måneder klokken 09.30, lige måneder klokken 13.00,.

Maj – august kl. 19.00, torsdage.

3) Leiv Meling: Hvis det bliver vedtaget at vi skal fortsætte med at gå

lørdagsure om formiddagen vil jeg foreslå at vi starter læokken10.00

i stedet for klokken 09.30.

Der udleveres stemmesedler og resultatet bliver 14 stemmer for lørdag

formiddag, 26 stemmer for lørdag eftermiddag med kaffe og kage, 4

stemmer for ulige måneder formiddag og lige måneder eftermiddag.

Derved bliver resultatet for motionsture: Lørdage klokken 13.00 med kaffe

og kage, træder i kraft i april kvartal.

Derefter sammensættes kaffehold og navne på bagehold.

Priser på kaffe og hjemmebag udarbejdes efterfølgende af bestyrelsen.

Ad 8

Margrethe Walther og Jytte Dannesboe genvælges med applaus.

Som nye bestyrelsesmedlemmer stiller Birgit Madsen og Hans Henrik

Jensen op og de vælges med applaus.

Ad 9

Leiv Meling genvælges og Finn Rasmussen stiller op og vælges som

suppleanter med applaus.

Ad 10

Helle Kleis og Eva Birk Thygesen genvælges med applaus.

Ad 11

Gunnar Jørgensen genvælges med applaus.

Ad 12

Gunnar Jørgensen og Hans Henrik Jensen genvælges med applaus.

Ad 13

Erik Christophersen takker for indstillingen til frivillighedsprisen, som han

modtog i juni. Stående applaus.

Inger efterlyser turledere til motionsture og Leiv efterlyser turledere

til seniorture eventuelt en måned ad gangen.

Jytte takker Poul og Jette for deres indsats i de forløbne år. Poul specielt

for hans engagement med julemærkemarchen og Jette som vores madmor

ved utallige arrangementer, og de overrækkes en gave, stående applaus.

Inger holder en fin tale for Erik, også han overrækkes en gave. Stående

applaus.

Da der ikke er flere kommentarer til eventuelt, afslutter Hans Henrik

generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

Poul takker Hans Henrik for fin fremlæggelse og kvitterer med vin.

Referent

Margrethe Walther

7. marts 2023